Miljø

Bæredygtighed og miljømæssige spørgsmål er, med rette, spørgsmål af stor betydning for os alle i byggeriet. En fuld forståelse af problemer - som global opvarmning, genanvendelse af affald og livscyklusanalyse - er nu centrale for at fastholde vores omdømme som en ansvarlig industri.

”Mennesket er i dag i stand til at skabe de mest fantastiske bygningsværker. Forpligtigelsen ligger i, at disse tilpasses naturens behov og skønhed, med tanke for at vort materialevalg, på et eller andet tidspunkt, skal returneres til afsenderen”.

Krav og kriterier

Download her

Miljødekleration EWA

Download her

Effektiv beskyttelse

Den vigtigste opgave for tagpapmembraner  er, at beskytte bygninger mod vand i dens forskellige former fx regn, fugt, sne og hagl. Ud over dette skal den bevare sin imprægneringskvaliteter og opretholde en bygnings kapitalværdi længst muligt med lavest mulig impact på miljøet. Med andre ord: optimere membranens evne til at bevare bygningens termiske egenskaber, beskytte varmeisoleringen fra regnvandets penetration – denne målestok for bæredygtig økonomi anser vi for at være eneste farbare vej i fremtiden.

HydroTec's tagpapmembraner kan også gøre klimaskærmen tilgængelige for fodgængere, selv biler, og er den optimale og holdbare løsning, når der skal skabes grønne tage. Disse er med til at skabe balance i regnvands- og råjords-regnskabet og implementerer ny biodiversitet i de områder som berøres af nybyggeri.

Ideelle egenskaber

Tagpapmembraner er vandafvisende og smidig, og produktets mekaniske egenskaber gør den ideel til fugtisolering. Ud over at have fremragende naturlige klæbe-egenskaber, kan bitumen ikke absorbere vand, og vil modstå store strukturelle bevægelser grundet glasfiber/polyester komposit-forstærkningen. Endvidere bevares disse egenskaber i en lang periode, og bidrager derfor markant til en bygnings holdbarhed og  levetid.  Se HydroTec´s tekniske katalog, afsnit 8, hvor der redegøres for produktets egenskaber, field researches og tekniske laboratorie tests.

Usædvanlig lang levetid

Gamle skrifter, bl.a. Bibelen - som citerer Babelstårnet og Noahs ark, viser, at bitumen i form af naturlig asfalt har været anvendt i byggeri siden oldtiden. Moderne polymer bituminøs  fugtisolering har dog været brugt i mere end 30 år og har i den tid vist sig at være en glimrende performer i mange applikationer og under mange vilkår. Den sikre antagelse om en generel  levetidserklæring for bitumen tagmembraner kan tages som 25-50 år.  Det følger heraf, at renovering eller et nyt øverste lag vil kunne gøre en levetid på mere end 100 år muligt.

Miljømæssig ansvarlighed

En vigtig del af HydroTec's vision er at blive den foretrukne partner, når det drejer sig om miljørigtige og bæredygtige byggeprojekter. HydroTec’s kerneprodukter er tagmembraner, imprægnering, bygnings- og bromembraner til alle former for anlægsarbejder. I vor strategi er det vigtigt, at der, i udviklings- og produktionsprocesser af disse tagpap-membraner, tages størst muligt hensyn til at beskytte miljøet. Desuden sætter vi store ressourcer ind på at være førende, når det gælder LCA ( livs-cyklus-analyse) på vore tag-produkter.

HydroTec implementerer de nyeste doktriner fra BWA ( Bitumen Waterproofing Association) i vore  målsætninger, som ligger forud for udvikling af vore højteknologiske nye tag-systemer.

Alle HydroTec´s leverandører er udvalgt på den pågældende virksomheds indsats og forpligtelse til miljømæssig ansvarlighed. Med andre ord forpligter virksomhederne i gruppen sig til, at integrere miljøhensyn i alle aktiviteter, der kan have direkte eller indirekte miljømæssig impact. Almindelige ISO 14001-standarder, eller lignende standarder for miljøledelse, forsøges vedtaget af HydroTec’s leverandører. Men vi går længere end det, og søger at etablere lederskab gennem innovation i  tagdækningsindustrien på centrale miljøområder såsom energiforbrug, minimeret spild, genbrug af regnvand og meget mere.

Naturens ressourcer

Bitumen forekommer naturligt i gamle oliefelter,  og den nuværende form der anvendes til frem-stilling af vandtætningsmembraner, er fremkommet ved industriel raffinering af råolie. Bl.a. udskilles de tungere bestanddele, når denne olie destilleres til fremstilling af brændstof. Den industrielle produktion af bitumen er blot en gentagelse af den proces, der ofte foregår i naturen, - adskillelse af de forskellige bestanddele af olien. Bitumen er derfor ikke et resultat af kemisk omdannelse, men en regulær anvendelse af biprodukter der ellers ville være spildt. Netop fordi der ikke er nogen kemisk forandring af materialet, er bitumen ekstraordinært stabilt over tid, og da destillationsprocessen er kort, kræver den mindre energi og skaber mindre affald end mange af de andre metoder, industrien benytter til  imprægnering af materialer.

Bitumen består i hovedtræk af kulstof og brint. Eftersom disse kulbrinter ikke er bestemt til forbrænding men til brug i byggematerialer, er det et nyttigt materiale, til at binde kulstof og genererer i sig selv ingen drivhusgasser. De resterende bestanddele i bituminøse membraner (fyldstoffer, polymerer, skifer, sand, osv.) er enten inaktive eller har lav tilbøjelighed til kemisk reaktion. Dette betyder også, at der ikke er risiko for, at menneskets helbred påvirkes af at omgås produktet - i modsætning til f.eks tjære, som er fremstillet ved destillation af kul (kultjærebeg), og er klassificeret som et kræftfremkaldende produkt. Bitumen er uopløseligt i vand og nedbrydes ikke heraf, og er derfor det ideelle materiale til at indsamle og indeholde vand (regnvandsbassiner, damme, vand til kunstvanding, forurenet vand, osv.).

Beskyttelse af tag-montøren

Alle naturfremmede kemikalier og andre helbredsskadelige stoffer har vi, på baggrund af mange års intensiv forskning, kunnet fjerne fra vores tagmembraner og alligevel har det været muligt samtidig at øge levetiden betragteligt.

Produktion og anvendelse

HydroTec bruger primært naturlige råvarer såsom bitumen, sand, kalk og skifer i vores produktion af bitumen membraner. HydroTec’s tagpapmembraner er derfor den bæredygtige og miljøvenlige løsning på en tagdækning, hvor bygherres krav er lang levetid kombineret med mindst mulig forbrug af naturens ressourcer.

De komplicerede og højteknologiske produktionsprocesser, vi anvender, skaber en optimeret membran, som beskytter bygherres værdier mod klimaets påvirkninger, og samtidig beskytter klimaet mod menneskets påvirkninger.

Fra Vugge til Grav

I forbindelse med udvikling af produktet har vi  holdt fokus på 6 essentielle punkter:

 • et minimeret forbrug af naturens olieressourcer indgår i det færdige produkt
 • et minimeret forbrug af fossil energi til transport af produktet fra produktion til byggeplads
 • et minimeret forbrug af energi  (gas / el) til montering af produktet på taget
 • minimering af spild i byggeprocessen
 • længst mulig levetid uanset produktionsomkostningerne
 • genanvendelse af alt affald på taget

Mindre affald

Lang levetid for taget betyder mindre affald.  Levetiden på et tagdækningssystem varierer alt efter dets eksponering for:

 • Lokale vejrforhold
 • Forarbejdnings- og installationsbetingelser
 • Stabilitet i substratet
 • Brug / trafik
 • Vedligeholdelse

Global opvarming

Endvidere kan HydroTec’s tagprodukterne produceres med sne-hvid overflade. Derved reduceres den energi solen afsætter i bygningen, idet overflade- temperaturen, på en solrig dag, nedsættes fra 80 grader til 30 grader. Dette har stor betydning, for den mængde energi der skal bruges på nedkøling af bygninger i sommer-halvåret. Samtidig bevirker refleksionen fra taget, at drivhuseffektens virkning på de nedsmeltende polar-områder aftager, hvilket bl.a. er dokumenteret af US Energy Secretary.

Vand-ressourcer

Det vand, der anvendes i produktionen af bituminøse komponenter, er hoved-sageligt til køleformål. Når dette vand vender tilbage til naturen, er det med bemærkelsesværdig lille virkning, bortset fra en mindre stigning i temperaturen.

Flade tage (hældning <5%) har generelt en stor vandbindingsevne, sammenlignet med skrånende tage, og mindsker derved stresset på de kommunale afløbs-systemer.

Fuldt plantedække (tagterrasse eller en omfattende grønt tag) over tagdæk-ningen giver større vandbindingsevne. Her vil omkring 50% til 80% af den årlige mængde af nedbør i et kontinentalt klima blive forhindret i at nå frem til byens afløbssystem, idet denne mængde vand vender tilbage til atmosfæren gennem planternes transpiration  (FLL tyske Landscaping Research Institute, dokumentation om  grønne tage, 2002-udgaven).

HydroTec’s 5000 SBS Antiroot forurener ikke overfladevandet og udvaskningen fra grønne tage er dermed ikke en direkte miljøbelastning. Vand fra tage med Antiroot membraner kan dermed udnyttes direkte til overfladevand uden behov for dyre rensnings- eller afløbssystemer.
Omfattende udvasknings- og emissionsundersøgelser har bevist, at udvaskningsniveauet er ekstremt lavt. Disse test har vist, at udvaskningen af stoffer, der ifølge NEN1 7.375, er de mest almindeligt anvendte i oxiderede og modificerede bitumentyper,  ligger væsentligt under bekendt-gørelses lovbestemte grænser.

Som et resultat heraf kan tag-vand trygt sendes tilbage til miljøet uden yderligere behandling, dette gælder endog også til brug for ”ikke-drikkevandskvalitet”, d.v.s. vanding, toiletskyl, osv..

Grønne tage

Balastede eller meknisk fastgjorte HydroTec’s systemer har vist sig at være holdbar løsning til grønne tage, parkeringsdæk og tagterrasser. Antiroot membranen er, med dens høje modstand mod rodvækster og mekanisk påvirkning, det ideelle materiale til denne form for tagdækning. HydroTec støtter alle initiativer for at fremme grøn tagbelægning som et beskyttende plantedækker over et helt oplagt bitumenvand-tætningssystem.

 Dette har nemlig en række konkrete fordele for miljøet:

 • De grønne områder, der bliver ødelagt i bygnings fasen, bliver genetableret  på taget.
 • Grøn tagdækning bidrager til biodiversiteten, ved at tiltrække insekter der siden tiltrækker fugle.
 • En bred vifte af farver og former kan opnås ved kritisk udvælgelse af planter.
 • Det lokale klima bliver bedre gennem absorbering af støv, reduktion i varmeoptagelse og befugtet luft.

Affaldshåndtering

Inden for industrien er brug af sekundære materialer, såsom polyester og mange former for polymerer meget udbredt, og genanvendelse af affald fra denne sektor er blevet mere og mere almindeligt.

På grund af sin sammensætning anses det affald, der fremkommer ved demontering af et bituminøst vandtætningssystem, for at være uden nogen indvirkning på miljøet. Efter demontering er det bl.a. muligt, at inddrive energipotentialet i denne bitumen (feedstock) ved at bruge det som brændsel eller indirekte som energikilde i produktionen af elektricitet.

Demonterede HydroTec’s tagpaptage kan, som nævnt ovenfor gendannes til ny tagpap, men kan også genbruges som vej-materiale. På grund af de termoplastiske egenskaber i produktets hoved-komponenter (asfalt, polyester forstærkninger, polymerer, smeltemetallegeringer, glasvlies) kan det gamle tag omdannes direkte til vejasfalt – netop disse to genbrugsmuligheder, mener vi, kan være med til at aflaste jordklodens olie-resourcer, idet det kan skabe en betydelig reduktion af efterspørgslen efter jomfru bitumen til både ny  tagpap og ny asfalt.  Vi har etableret et samarbejde om oparbejdning i Danmark, med Tarpaper Recycling. Når gammel tagpap på denne måde genbruges til dækning af veje og nye tage, indgår produktet i en rentabel og bæredygtig forvaltning af jordens olielagre.